Clean energy for light future

Мисия на неправителствената организация

Популяризиране на идеи за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници, обучение на специалисти, разработване на учебни програми и други форми на обучение, консултанска, изследователска и развойна дейност в областта на енергетиката и опазването на околната среда, участие с експертно мнение при обсъждане на законодателни инициативи и решения на изпълнителната власт по въпроси свързани с енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници и опазване на околната среда, установяване и поддържане на контакти със сродни организации, частни фирми и държавни институции в страната и чужбина за иницииране и изпълнение на регионални, национални и международни проекти, насочени към децентрализиране на енергетиката и опазване на околната среда, издателска и рекламна дейност, организиране и провеждане на дискусии, форуми, конференции.

Цели на организацията

Устойчиво развитие на енергетиката чрез използване на съвременни технологии в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници и опазване на околната среда.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info